INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

1.    Denumirea autorităţii contractante: Asociația Obștească Junior Achievement Moldova

2.    Obiectul achiziției: Lucrări de tipărire

3.    Modalităţi de plată: lei moldovenești, cota TVA 0

4.    Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări de tipărire:

Nr. d/o

Denumirea materialului

Caracteristici

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

Compania școlară Ghid (Ro)

B4 52p 1+1, Cop 4+0

80

Conform modelului

2

Compania școlară Agenda (Ro)

A4 64p 1+1, Coperta 4+0

1000

Conform modelului

3

Compania școlară Ghid (Ru)

B4 52p 1+1, Cop 4+0

50

Conform modelului

4

Compania școlară Agenda (Ru)

A4 52p 1+1, Coperta 4+0

300

Conform modelului

5

Minifirma școlară Ghid

A4 40p 1+1, Coperta 4+0

50

Conform modelului

6

Minifirma școlară Caiet

A4 48p 1+1, Coperta 4+0

500

Conform modelului

7

Dosarele companiei școlare (Ro)

A4 36p 1+1, Coperta 4+0

1500

Conform modelului

8

Dosarele companiei școlare (Ru)

A4 34p 1+1, Coperta 4+0

300

Conform modelului

9

Fișa de înregistrare a acționarului

A4 2p 1+1, 150gr

100

Conform modelului

10

Raport Vânzări 1

A4 4p 1+1, 80gr

300

Conform modelului

11

Raport Vânzări 2

A4 4p 1+1, 80gr

300

Conform modelului

12

Borderou de retribuire

A4 4p 1+1, 80gr

300

Conform modelului

13

Raport Financiar

A4 4p 1+1, 80gr

300

Conform modelului

14

Certificat de participare

A5 2+0, 200gr

1500

Conform modelului

15

Curriculum

A5 32p 1+1, Coperta 4+0

100

Conform modelului

16

Diplome de performanță

A5 2+0, 200gr

500

Conform modelului

  1. Termenul și condițiile de executare solicitat: 2 luni

6. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2017

7. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preț, TVA 0

8.        Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

2

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

3

Licență de activitate

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

4

Informații generale despre ofertant

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

 

9.       Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante: Asociația Obștească Junior Achievement Moldova

b)     Adresa: or. Chișinău, str. A.Sciusev/A.Puschin 11/64B

c)      Tel: 069370668

d)     E-mail:jamoldova@gmail.com

e)      Numele şi funcţia persoanei responsabile: Gromov Veaceslav

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către participant.

10.  Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

a)     Termenul de depunere a ofertelor:

-          pînă la: 12.00

-         pe: 17.07.2017

b)     Adresa la care ofertele trebuie transmise: or. Chișinău, str. A.Sciusev/A.Puschin 11/64B

c)      Ofertele întârziate vor fi respinse.

11.  Termenul de valabilitate a ofertelor: 7 zile

12.  Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

 

Fii un Anterprenor cu Junior Achievement, pe data de 1 iunie 2017 în incinta Parcului Central Ștefan cel Mare, lîngă bustul lui A. Russo, ve-ți avea posibilitatea de a participa împreună cu întreaga echipă Junior Achievement Moldova în diferite jocuri, activitați care se vor organiza special pentru voi. Aici ve-ți avea posibilitatea să demonstrați, dar și totodată să învățați cum puteți fii un bun anterprenor. Persoanele participante la activitățile organizate de Junior Achevement vor putea beneficia de numeroase premii, diplome și alte multe surprize. Vă așteptăm cu mult drag, să învățăm distactiv și frumos împreună.
Programul de activități pe data de 1 iunie 2017.
10.30- Concursul de desene " Un viitor de succes"
11.00-Autoportretul.
11.30-Săriturii, pentru a vedea valoarea valutei străine.
12.00-Gogoșii și căutarea cuvintelor. Crearea propriei afaceri și vocabularul economic.
12.30-Decuparea desenelor. Dezvoltarea logicei antreprenoriale.
13.00-Punguța cu monede.
13.30-Dorință și necesitate. Costul de oportunitate.
13.45-Călătoria bănuțului.

Junior Achievement Moldova, în parteneriat cu METRO Cash & Carry Moldova, Concernul StarNet și Moldova Agroindbank organizează, la 6 mai 2017, Tîrgul Național al Companiilor și Minifirmelor Școlare, unde vor participa 6 companii școlare și 12 minifirme școlare din cadrul programelor de educație economică.
Evenimentul este o oportunitate pentru elevii cu vîrsta cuprinsă între 12-19 ani ce au experiență antreprenorială, de a activa într-un mediu de afaceri real, de a promova și a comercializa produsele companiei/minifirmei școlare, imaginea proprie și a instituției de învățămînt din care fac parte. De asemenea, evenimentul este o oportunitate pentru elevi de familiarizare cu experiența și ideile altor tineri, în domeniul antreprenoriatului.
În cadrul Tîrgului, juriul va evalua produsele, ținând cont de două categorii: INOVARE și SUSTENABILITATE, astfel vor fi identificate și încurajate cele mai bune echipe din instituțiile preuniversitare.
Pe parcursul zilei, vor fi expuse produse create manual de tineri activi, ingenioși, viitori antreprenori de succes. De menționat că elevii participanți la eveniment au fost instruiți în cadrul programului de educație economică Compania Școlară. Acesta reprezintă un ”laborator” economic și de afaceri care îi ajută pe elevi să înțeleagă, prin practică, principiile teoretice ale afacerilor și mecanismele economiei de piață.
Tîrgul Național al Companiilor și Minifirmelor Școlare va avea loc la 6 mai 2017, la METRO, str. Chişinău 5, com. Stăuceni, or. Chișinău.

 

La 18 februarie curent, a avut loc etapa zonală a Olimpiadei de Economie, ediția 2017 care s-a desfășurat la Academia de Studii Economice a Moldovei.
Olimpiada a fost organizată de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în parteneriat cu ASEM și A.O. Junior Achievement Moldova și cu susținerea financiară a Fundației ”Familia Sturza”, CompanieiStarNet, B.C. Moldova Agroindbank și Metro Cash and Carry Moldova.
La eveniment, au participat 134 elevi ai claselor a X-a – a XII-a din licee și colegii din țară, care studiază programul ”Economia Aplicată”. Dintre aceștia, au concurat: 49 băieți și 85 fete (cl. a X-a – 21 băieți și 35 fete, cl. a XI-a – 17 băieți și 35 fete, cl. a XII-a – 11 băieți și 15 fete). Din numărul total de elevi participanți, 62 elevi sunt din mun. Chișinău, 72 - din afara municipiului, 98 sunt vorbitori de limbă română și 36 - de limbă rusă.
Din punct de vedere teritorial, au fost prezenți elevi din 10 unități administrativ-teritoriale ale RM, după cum urmează: Chișinău, Glodeni, Drochia, Anenii Noi, Ialoveni, Orhei, Leova, Ungheni, Briceni, Nisporeni.
Lotul olimpic a fost pregătit de către 26 de cadre didactice (21 femei, 5 bărbați), după cum urmează: 11 cadre didactice din mun.Chișinău, 4 cadre didactice din Anenii Noi, 3 cadre didactice din r. Glodeni, 2 cadre didactice din Drochia și cîte 1 cadru didactic din r. Nisporeni, Briceni, Leova, Ungheni, Ialoveni și Orhei.