Junior Achievement Moldova este organizația care promovează ,,Educația Economică și Antreprenorială” în Republica Moldova, a cărei misiune constă în pregătirea tinerei generații pentru a face față în economia de piață. 
Astfel, JA Moldova este în căutare de voluntari care ar dori să se implice în activitățile destinate copiilor și tinerilor în promovarea educației economice și antreprenoriale în țara noastră.
Cerințe față de candidați:
• Motivație, implicare;
• Abilități de comunicare și organizare;
• Cunoșterea limbii engleze constituie un avantaj.
Beneficiile voluntarilor: 
• Acumularea experienței de lucru cu tinerii;
• Lărgirea cercului de prieteni;
• Petrecerea timpului util și benefic;
• Stagiu de voluntariat.

Dacă dorești să fii parte a echipei noastre atunci așteptăm CV-ul tău la adresa: jamoldova@gmail.com. Pentru detalii puteți să ne contactați la numărul de telefon 060363190, Ionela Mîțăblîndă.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

1.    Denumirea autorităţii contractante: Asociația Obștească Junior Achievement Moldova

2.    Obiectul achiziției: Lucrări de tipărire

3.    Modalităţi de plată: lei moldovenești, cota TVA 0

4.    Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări de tipărire:

Nr. d/o

Denumirea materialului

Caracteristici

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

Compania școlară Ghid (Ro)

B4 52p 1+1, Cop 4+0

80

Conform modelului

2

Compania școlară Agenda (Ro)

A4 64p 1+1, Coperta 4+0

1000

Conform modelului

3

Compania școlară Ghid (Ru)

B4 52p 1+1, Cop 4+0

50

Conform modelului

4

Compania școlară Agenda (Ru)

A4 52p 1+1, Coperta 4+0

300

Conform modelului

5

Minifirma școlară Ghid

A4 40p 1+1, Coperta 4+0

50

Conform modelului

6

Minifirma școlară Caiet

A4 48p 1+1, Coperta 4+0

500

Conform modelului

7

Dosarele companiei școlare (Ro)

A4 36p 1+1, Coperta 4+0

1500

Conform modelului

8

Dosarele companiei școlare (Ru)

A4 34p 1+1, Coperta 4+0

300

Conform modelului

9

Fișa de înregistrare a acționarului

A4 2p 1+1, 150gr

100

Conform modelului

10

Raport Vânzări 1

A4 4p 1+1, 80gr

300

Conform modelului

11

Raport Vânzări 2

A4 4p 1+1, 80gr

300

Conform modelului

12

Borderou de retribuire

A4 4p 1+1, 80gr

300

Conform modelului

13

Raport Financiar

A4 4p 1+1, 80gr

300

Conform modelului

14

Certificat de participare

A5 2+0, 200gr

1500

Conform modelului

15

Curriculum

A5 32p 1+1, Coperta 4+0

100

Conform modelului

16

Diplome de performanță

A5 2+0, 200gr

500

Conform modelului

  1. Termenul și condițiile de executare solicitat: 2 luni

6. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2017

7. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preț, TVA 0

8.        Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

2

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

3

Licență de activitate

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

4

Informații generale despre ofertant

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

 

9.       Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante: Asociația Obștească Junior Achievement Moldova

b)     Adresa: or. Chișinău, str. A.Sciusev/A.Puschin 11/64B

c)      Tel: 069370668

d)     E-mail:jamoldova@gmail.com

e)      Numele şi funcţia persoanei responsabile: Gromov Veaceslav

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către participant.

10.  Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

a)     Termenul de depunere a ofertelor:

-          pînă la: 12.00

-         pe: 17.07.2017

b)     Adresa la care ofertele trebuie transmise: or. Chișinău, str. A.Sciusev/A.Puschin 11/64B

c)      Ofertele întârziate vor fi respinse.

11.  Termenul de valabilitate a ofertelor: 7 zile

12.  Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat